Która religia ma najwięcej wyznawców na świecie?

Która religia ma najwięcej wyznawców na świecie? Która religia ma najwięcej wyznawców na świecie?

Religia najprościej rzecz ujmując jest pewnym ogólnym systemem wierzeń oraz praktyk, który nakreśla ludziom określoną drogę życia, normy postępowania i zakres tego co należy a czego nie należy robić. Religia określa także normy postępowania i ramy zachowań swoich wyznawców. Ma jasno postawione reguły, które osoby, decydujące się ją wyznawać powinny bezapelacyjnie respektować. Istniej kilka podziałów religii. Przede wszystkim można podzielić ją na religię Wschodu oraz Zachodu. Dodatkowo można także dokonać podziału, opierającego się na fakcie pojmowania istoty boskiej, wyróżnia się tutaj: monoteizm, politeizm, henoteizm a także deizm, panteizm, panenteizm czy też nonteizm. Do religii, które posiadają najwięcej wyznawców zalicza się: Chrześcijaństwo, religię Islamu, Hinduizm oraz Buddyzm.

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo znajduje się na pierwszym miejscu niniejszego zestawienia, warto jednak wspomnieć, że zaraz za nim znajdują się wyznawcy islamu, którzy także stanowią dużą część społeczeństwa. Najwięcej wyznawców chrześcijaństwa znaleźć można w Grecji oraz we Włoszech. Wielu wyznawców chrześcijańskich osiedliło się także w Niemczech oraz w Polsce. Tylko 13 % Polaków deklaruje inną wiarę lub świadomy ateizm (tzw. brak wiary). Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, co oznacza, że skupia się na jednym Bogu. Jego idea oparta jest na nauczaniu Jezusa Chrystusa, które objawia się np. w ewangeliach czy innych pismach typowo chrześcijańskich. Chrześcijaństwo swój początek datuje na I wiek n.e w Palestynie.

Islam

Islam jest religią, jak już wcześniej wspominano, drugą na świecie pod względem liczby jej wyznawców. Samo słowo „islam” oznacza w wolnym tłumaczeniu kogoś kto się oddał w ręce Boga, tzw. poddanie się komuś, uległość w stosunku do Boga. Twórcą Islamu w roku około 570 był Mahomet (inaczej Muhammad ibn Abd Allah). Islam wyróżnia trzy główne ortodoksyjne nurty swojej religii, takie jak: Sunnizm, Szyizm oraz Charydżyzm. Większość wyznawców tej religii żyje w Azji, a dokładniej w Indonezji, Indiach czy Pakistanie.

Hinduizm

Hinduizm to religia zajmująca trzecie miejsce pod względem liczby jej wyznawców. Większość wiernych, którzy praktykują ten nurt religijny prowadzi życie na Półwyspie Indyjskim. Religia ta nie doczekała się jednej definicji, ponieważ posiada tak wiele odłamów, że ciężko byłoby to ujednolicić, tak by tworzyło spójna i logiczną całość. Są jednak czynniki, które łączą wszystkie nurty Hinduizmu, a mianowicie, jego wyznawcy kładą ogromny nacisk na szacunek do świętych ksiąg Wed, wierzą w reinkarnację, wierzą w prawo akcji i reakcji oraz dążą do tzw. wyzwolenia.

Buddyzm

Buddyzm zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem liczby swoich wyznawców. Buddyzm w wolnym tłumaczeniu oznaczać może „naukę przebudzonego”. Wierzenia w buddyzmie opierają się na Czterech Szlachetnych Prawdach, które są głoszone przez Siddharthę Gautamę. Prawdy te opierają się głównie na cierpieniu człowieka. Pierwsza Szlachetna Prawda mówi o cierpieniu, druga jest nieco uściślona i mówi o przyczynie cierpienia, trzecia natomiast skupia się na ustaniu cierpienia a czwarta rozprawia o ścieżce, która może prowadzić do ustania tegoż cierpienia. Wyznawców buddyzmu można zlokalizować w Chinach, Kambodży, Japonii, Korei, Mongolii czy też w Indiach.

Komentarze