Zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia – co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia – co musisz o nim wiedzieć? Zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia – co musisz o nim wiedzieć?

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą korzystać z prawa do zasiłku. Nie dotyczy to jednak każdego. Tego typu świadczenia podlegają regulacjom Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczególnie trudna jest sytuacja osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek powyżej 55 lat. Mają one trudności ze znalezieniem pracy w związku z prawdopodobieństwem utraty zdolności do pełnienia obowiązków zawodowych w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego kwestia zasiłku dla bezrobotnych po 55 roku życia jest dla nich szczególnie ważna. Dowiedz się, jak go zdobyć.

Zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia a szkolenia z Urzędu Pracy

Powiatowe urzędy pracy dają szereg możliwości uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Służą one podnoszeniu kompetencji, a ich koszt nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia brutto. Podczas tego typu szkoleń bezrobotni mogą ubiegać się o stypendium w wysokości do 120% przeciętnego wynagrodzenia. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku bezrobotnych korzystających z szerokiej oferty staży organizowanych przez PUP.

Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych po 55 roku życia

Jeśli utrata pracy nastąpiła z przyczyn związanych z problemami leżącymi po stronie pracodawcy, wówczas bezrobotny ma możliwość ubiegania się o świadczenie przedemerytalne. Trzeba jednak pamiętać, że prawo to nie dotyczy osób, które utraciły pracę z własnej winy.

Co zrobić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia?

Osoba, która ukończyła 55 lat i stara się o zasiłek powinna złożyć wniosek specjalny wniosek do Urzędu Pracy. Trzeba jednak pamiętać, że takie świadczenie mogą otrzymać tylko osoby spełniające określone warunki. Musi ich dotyczyć przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:

  • zwolnienie musi nastąpić z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy; dotyczy to osób, które ukończyły 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna), były zatrudnione przez danego pracodawcę co najmniej przez pół roku, a ich staż pracy uprawnia do uzyskania emerytury;
  • przyczyna zwolnienia musi leżeć po stronie pracodawcy; osoba ubiegająca się o świadczenie musi być zatrudniona przez minimum 6 miesięcy, mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), a jej staż pracy musi wynosić co najmniej 30 lat (dla kobiet) lub 35 lat (dla mężczyzn);
  • przyczyną zwolnienia musi być ogłoszenie upadłości; dotyczy to osób, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność pozarolniczą nieprzerwanie przez 24 miesiące i opłaciły składki na ubezpieczenie społeczne za ten okres, są w odpowiednim wieku oraz mają wystarczający staż pracy;
  • zwolnienie musi nastąpić z przyczyn dotyczących zakładu pracy; jeśli bezrobotny był zatrudniony w tym zakładzie przez minimum 6 miesięcy i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;
  • bezrobotny musi utracić prawo do renty; jeśli zarejestrował się w Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty pobieranej przez co najmniej 5 lat, jest w odpowiednim wieku oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Warunki dodatkowe

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych po 55 roku życia trzeba także spełniać wszystkie poniższe warunki.

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o to świadczenie musi pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Fakt ten musi zostać poświadczony przez Urząd Pracy. Po drugie, musi w dalszym ciągu znajdować się na liście osób bezrobotnych i nie może w tym czasie odmówić przyjęcia zatrudnienia bez podania przyczyny.

Komentarze