Ochrona pracowników po 50 roku życia

Ochrona pracowników po 50 roku życia Ochrona pracowników po 50 roku życia

Osoby pracujące, które zbliżają się do wieku emerytalnego, posiadają pewne szczególne uprawnienia zapewniające ochronę pracowników po 50 roku życia przed zwolnieniem lub zmianą warunków pracy. Dowiedz się, jakie to prawa i kto może z nich skorzystać.

1. Ochrona pracowników po 50 roku życia przed zwolnieniem

Pracownicy, którym zostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn) nie mogą zostać zwolnieni z pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których do zerwania umowy o pracę dochodzi z winy pracownika, bądź też gdy pracodawca ogłasza upadłość lub dochodzi do likwidacji zakładu pracy. Ochrona pracowników po 50 roku życia nie obowiązuje też w sytuacji, gdy pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Do zwolnienia może więc dojść jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także w przypadku gdy usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwa dłużej niż miesiąc. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których przyczyną tej nieobecności jest choroba.

Zerwanie umowy o pracę bez wypowiedzenia to nie jedyny przypadek, w którym ochrona pracowników po 50 roku życia nie obowiązuje. Stosunek pracy może bowiem zostać zakończony za porozumieniem stron.

2. Czego jeszcze dotyczy prawo do ochrony pracowników po 50 roku życia?

Polskie prawo chroni starszych pracowników również przed zmianami warunków pracy w okresie przedemerytalnym. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to zmian związanych z warunkami wynagradzania w sytuacji, gdy dotyczą one wszystkich osób zatrudnionych u danego pracodawcy, bądź też grupy pracowników, do której dana osoba należy.

Innym wyjątkiem od tej reguły jest też sytuacja, w której pracownik stracił całkowita zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Taka utrata zdolności musi jednak być potwierdzona orzeczeniem lekarskim. Do wprowadzenia zmian może dojść również w przypadku utraty przez pracownika (również nie z jego winy) uprawnień do wykonywania dotychczasowych zadań.

Warto jednak pamiętać, że powyższe obostrzenia dotyczą wyłącznie sytuacji zmiany warunków na niekorzyść pracownika. Jeśli natomiast nowe warunki są dla niego korzystniejsze, to pracodawca jak najbardziej ma zielone światło.

 

3. Kto może korzystać z prawa do ochrony pracowników po 50 roku życia?

Prawo do ochrony pracowników po 50 roku życia dotyczy osób, które w okresie nie dłuższym niż 4 lata nabędą prawa do świadczeń emerytalnych. Dodatkowym warunkiem jest jednak przepracowanie odpowiedniej liczby lat. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy, kto spełnia te warunki, ma prawo do ochrony.

Z okresu ochronnego mogą skorzystać osoby zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Umowa musi jednak być zawarta na czas nieokreślony, ponieważ w przypadku innych umów stosunek pracy kończy się wraz z ustalonym terminem. Okres ochronny nie obowiązuje również w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty.

Komentarze