Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych? Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Utrata pracy w dzisiejszych czasach nie jest niczym niezwykłym. Redukcja stanowisk, złe stosunki z przełożonymi lub współpracownikami, zmiany w zakładzie pracy albo po prostu złe wyniki osiągane przez pracownika to najczęstsze powody zerwania umowy. W takim przypadku ratunkiem jest uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

Za bezrobotnego uważa się kogoś, kto jest zarejestrowany w rejestrze bezrobotnych, nie jest zatrudniony i nie wykonuje pracy zarobkowej innego rodzaju, oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo będącego osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły, lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Spełnienie tych warunków oznacza jednak jedynie możliwość uzyskania statusu bezrobotnego. Nie jest to jednoznaczne z posiadaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać?

Rejestracja w Urzędzie Pracy

Aby uzyskać prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych trzeba zarejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania bądź też miejsca pobytu. Rejestracja pozwala na uzyskanie statusu bezrobotnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest jednak wystarczająca, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Przepracowanie odpowiedniej ilości czasu

Kolejnym istotnym warunkiem jest ilość czasu przepracowanego w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Musi on trwać minimum 365 dni.

Rodzaj umowy u poprzedniego pracodawcy a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie osobom, które w ciągu wymaganych 365 dni pracy były zatrudnione na umowę o pracę, prowadziły działalność gospodarczą (pod warunkiem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie) lub świadczyły usługi na umowę zlecenie. O zasiłek nie mogą się natomiast ubiegać osoby, które pracowały na podstawie umowy o dzieło lub prowadziły działalność gospodarczą na małym ZUS-ie.

Okresy zatrudnienia uprawniające do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych

Do rocznego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia na umowę o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług na umowę zlecenie. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają też osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej. Uwzględnia się też urlop pracowniczy i wychowawczy, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz służbę wojskową. Do stażu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się też czas, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia. Nie bierze się natomiast pod uwagę bezpłatnego urlopu pracowniczego trwającego powyżej 30 dni.

W przypadku umowy zlecenie oraz umowy agencyjnej trzeba pamiętać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskamy tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Kto nie uzyska prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza, że z całą pewnością będziemy mogli pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Prawa takiego nie uzyskają osoby, które w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy rozwiązały stosunek pracy na zasadzie wypowiedzenia lub porozumienia stron, chyba że został spełniony któryś z poniższych warunków:

  • przyczyną była upadłość pracodawcy albo likwidacja zakładu,
  • zerwanie umowy było spowodowane redukcją etatów,
  • stosunek pracy został rozwiązany z powodu przeprowadzki,
  • umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z powodu poważnego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków.

Oprócz tego zasiłku dla bezrobotnych nie uzyskają osoby, które zostały zwolnione dyscyplinarnie, otrzymały odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę lub nie podjęły szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego bądź zatrudnienia po otrzymaniu skierowania.

Komentarze 1

Gość 01 kwietnia 2020

a co z tymi ktory sa zatrudnieni w CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ