Świadectwo pracy, jak je sprostować?

Świadectwo pracy, jak je sprostować? Świadectwo pracy, jak je sprostować? - fot. freepik.com

Świadectwo pracy, jak je sprostować?

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument wydawany podczas zakończenia stosunku pracy pomiędzy dwiema stronami. Dlatego też powinien on być rzetelnie przygotowany. Wszystkie informacje w nim zawarte powinny zostać dokładnie sprawdzone. Należy wiedzieć, że w świadectwie pracy są informacje dotyczące nabycia uprawnień pracowniczych u następnego pracodawcy i nabycia uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli umowa wygasła lub została rozwiązana. Powinien zrobić to od razu, a najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia stosunku pracy.

Wniosek o poprawienie świadectwa pracy ze strony pracownika

Pracodawca w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku pracownika ma obowiązek zajęcia stanowiska w tej kwestii. Ma możliwość przyjęcia albo odrzucenia takiego podania. W przypadku nie przyjęcia dokumentu musi o tym poinformować obowiązkowo pracownika. Natomiast składający podanie ma 7 dni na złożenie wniosku do sądu pracy w sprawie sprostowania świadectwa pracy. W przypadku uwzględnienia żądania pracownika pracodawca zobowiązany jest wydać poprawnie napisane świadectwo pracy. Czas, który ma na to pracodawca to 3 dni od uprawomocnienia powództwa. Jeżeli pracodawca w dalszym ciągu uchyla się od tego obowiązku, pracownik ma możliwość ponownego wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o nałożenie obowiązku na pracodawcę.

Wniosek o poprawienie świadectwa pracy ze strony pracownika - fot. freepik.com

W przypadku, gdy błąd spostrzeże pracodawca

Przepisy nie wyjaśniają tej kwestii, jakie powinno być postępowanie w przypadku, gdy błąd spostrzeże pracodawca. W takiej sytuacji należy stosować się do reguły, że świadectwo pracy musi być zgodne ze stanem faktycznym oraz literą prawa. Natomiast pracodawca po wykryciu błędu powinien wydać nowe świadectwo pracy oraz wysłać pismo wyjaśniające do pracownika wraz z nowym dokumentem. Takie pismo powinno mieć nową datę, gdyż nie wolno nanosić poprawek na dokument już istniejący.

Czy przysługują pracownikowi jakieś roszczenia?

Powołując się na art.99 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje roszczenie mające na celu zadośćuczynienie za szkodę dokonaną przez pracodawcę poprzez niewydanie w odpowiednim czasie lub wydanie świadectwa pracy zawierającego błędy. Wysokość takiej rekompensaty to kwota za czas pozostawania bez pracy z powodu błędu pracodawcy. Czas za który zostanie wypłacona rekompensata jednak nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Takie orzeczenie o zadośćuczynieniu w związku z wydaniem błędnego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Komentarze